وضعیت شرکت ها و هسته های مرکز رشد فسا

لیست وضعیت شرکت ها و هسته های مرکز رشد فسا

لیست آخرین وضعیت شرکت ها و هسته های مرکز رشد واحد های فناوری فسا 

1- دانلود فایل وضعیت لیست شرکت ها و هسته ها

2- دانلود فایل لیست شرکت ها و هسته ها

کلمات کلیدی

  • شرکتها-هسته ها-مرکز رشد فسا