اهداف مراکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناوری فسا چه اهدافی دارد و چگونه به ما کمک میکند؟

کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل.

ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت‌پذیر باشند.

نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید.

افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی.