هسته فناور چیست؟

توضیحات کامل درباره هسته فناور
 • هسته فناور:

  واحد هایی که بصورت گروه های نوآور و فناور در زمینه کسب و کار با محوریت یک ایده نو یا مستخرج از تحقیقات دانشگاهی یا توسعه ای (R&D) فعالیت می نمایند.

 • ترکیب اعضای هسته فناور:

  حداقل دو نفر با مدرک حداقل کارشناسی

  حداقل دو نفر کارشناس خبره، یا محقق با سابقه پژوهشی یا فرد با تجربه در زمینه تخصصی فعالیت هسته

  ترکیب اعضا به لحاظ تخصص بایستی با زمینه کاری هسته تناسب داشته باشد.

  حضور حداقل دو نفر تمام وقت در هسته طی دوره استقرار الزامی است.

  پذیرش هسته فناور:

  پذیرش هسته توسط رییس مرکز رشد و تایید شورا، بر اساس نتایج ارزیابی توانمندی و ترکیب نیروی انسانی و ارزیابی فنی و اقتصادی ایده فعالیت صورت می گیرد.

  رییس مرکز رشد می تواند هنگام پذیرش شرایطی را برای ادامه حضور و تبدیل وضعیت هسته فناور اعلام نماید.

  تبدیل وضعیت هسته فناور:

  هسته فناور طی دوره استقرار در دوره رشد مقدماتی باید با تکمیل تیم کاری، ثبت شرکت، تدوین برنامه کسب و کار شرایط حضور در دوره رشد را فراهم کند.

  تبدیل وضعیت هسته فناور به شرکت فناور با در نظر گرفتن شرایط فوق با تایید کمیته و تصویب شورا انجام می شود.

  شرکت در 3 دوره اموزشی مرتبط با مدیریت کسب و کار در طی دوره استقرار در دوره رشد مقدماتی برای تبدیل وضعیت هسته فناور الزامی است.

  شرکت فناور:

  واحد هایی با هویت حقوقی و مستقل از مرکز رشد که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه کسب و کار با محوریت یک ایده نویا مستخرج از تحقیقات دانشگاهی یا توسعه ای (R&D) در مرکز رشد فعالیت می نمایند.

  زمینه فعالیت شرکت فناور:

  توسعه و انتقال فناوری، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، بهینه سازی و رشد کمی و کیفی محصول، تجاری سازی یافته های پژوهشی، ارائه خدمات فنی- تخصصی، ارائه خدمات تخصصی کسب و کار (از فناوری تا بازار)

   

کلمات کلیدی

 • هسته فناور چیست - هسته فناور