دوره رشد مقدماتی

دوره ای 6 ماهه که با درخواست هسته فناور و تشخیص رییس مرکز رشد تا 9 ماه قابل تمدید است

دوره ای 6 ماهه که با درخواست هسته فناور و تشخیص رییس مرکز رشد تا 9 ماه قابل تمدید است و در آن گروه ها و یا شرکت های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستند مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، پرورش و تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود.

کلمات کلیدی

  • دوره رشد مقدماتی - واحد های فناوری فسا - مرکز رشد فسا - مرکز رشد واحدهای فناوری فسا