دوره رشد

دوره ای 3 ساله که طی آن واحد های فناور مستقر در مرکز رشد به معیار های رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می شوند.

دوره ای 3 ساله که طی آن واحد های فناور مستقر در مرکز رشد به معیار های رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می شوند. زمان این دوره در موارد خاص با درخواست رییس مرکز و تصویب شورا تا سقف 20 درصد واحد های فناور مستقر در دوره رشد تا 5 سال قابل تمدید است

کلمات کلیدی

  • دوره رشد- مرکز رشد فسا - پارک علم و فناوری فسا - پذیرش