هسته فناور

واحد هایی که بصورت گروه های نوآور و فناور در زمینه کسب و کار با محوریت یک ایده نو یا مستخرج از تحقیقات دانشگاهی یا توسعه ای (R&D) فعالیت می نمایند.

واحد هایی که بصورت گروه های نوآور و فناور در زمینه کسب و کار با محوریت یک ایده نو یا مستخرج از تحقیقات دانشگاهی یا توسعه ای (R&D) فعالیت می نمایند.

کلمات کلیدی

  • هسته فناور چیست - هسته فناور - مرکز رشد فسا - پارک علم و فناوری فسا