هسته های مرکز رشد واحد های فناوری فسا

هسته ها

مرکز رشد واحد های فناوری فسا

شرکت فنی مهندسی البورد
شرکت فنی و مهندسی توسعه گران رابین هونام کاویان(کارخانه مجازی البورد)، زیر نظر پارک علم و فناوری فارس و مستقر در مرکز رشد واحد های فناور فسا از سال 1395 شروع به فعالیت کرده است. حوزه فعالیت شرکت الکترونیک، مکانیک و مکاترونیک می باشد.