هسته های مرکز رشد واحد های فناوری فسا

هسته ها

مرکز رشد واحد های فناوری فسا

ساخت و توسعه ایده های زبان برتر
ساخت و توسعه ایده های زبان برتر
ایران کالا
ایران کالا
هوشمند آب پارس
هوشمند آب پارس
دانشیار
دانشیار
قارچ آبالون فارس
قارچ آبالون فارس