وبلاگ مرکز رشد واحدهای فناوری فسا

وبلاگ مرکز رشد واحدهای فناوری فسا

مرکز رشد واحدهای فناوری فسا

رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون بیشتر بخوانید
امام علي(ع) " نقد حاكم را حق مردم مي‌دانست" بیشتر بخوانید
اخلاق کار مهمترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می شودکه در حوزه ای از فرهنگ عقاید و ارزشهای مربوط به کار، را در بر می گیرد. بیشتر بخوانید